تصویر شاخص قسمت سوم آموزش اچ تی ام ال. عناصر و تگ ها در زبان نشانه گذاری اچ تی ام ال

قسمت 3: عناصر اچ تی ام ال، تگ های اچ تی ام ال

عناصر و تگ ها در اچ تی ام ال در این قسمت اموزش، میخواهیم عناصر تشکیل دهنده زبان نشانه گذاری اچ تی ام ال را “قسمت 3: عناصر اچ تی ام ال، تگ های اچ تی ام ال”